Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding en opdrachtbevestiging, gesloten overeenkomst tussen Henri Broen Construction B.V. gevestigd aan de Lieskes Wengs 10, 6578JK te Leuth (KvK nummer 87451050) en haar Opdrachtgever.

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleert deze laatste overeenkomst.

1.2 De Opdrachtgever wordt geacht met deze algemene voorwaarden volledig en onherroepelijk in te stemmen en deze zonder voorbehoud te aanvaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht. Aanvaarding van de algemene voorwaarden houdt in dat de Opdrachtgever volledig afstand doet van de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden, in die zin dat deze niet in strijd zullen zijn met Henri Broen Construction B.V.

1.3 Van de verkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken indien Henri Broen Construction B.V. daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden onafdwingbaar of in strijd met Nederlands recht is, laat dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet. In dat geval wordt de omstreden bepaling vervangen door een afdwingbare en geldige bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij het doel van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 2. Sluiting van overeenkomsten

2.1 Alle prijslijsten, offertes en contractvoorstellen van Henri Broen Construction B.V. zijn vrijblijvend en binden haar als zodanig niet. Een door de Opdrachtgever geplaatste opdracht bindt de Opdrachtgever. Henri Broen Construction B.V. is eerst gebonden na schriftelijke bevestiging of aanvaarding van de opdracht.

2.2 Alle prijslijsten, offertes en aannemingsvoorstellen van Henri Broen Construction B.V. zijn gebaseerd op de op dat moment geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigen, behoudt Henri Broen Construction B.V. zich het recht voor de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

2.3 Indien de opdrachtbevestiging van Henri Broen Construction B.V. wijzigingen of aanvullingen bevat dan wel op enigerlei wijze afwijkt van de oorspronkelijke opdracht, wordt de overeenkomst geacht te zijn gesloten, tenzij Afnemer binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging verklaart niet akkoord te gaan.

2.4 Annulering van een opdracht dient schriftelijk te geschieden binnen een termijn van 8 dagen na dagtekening van de opdracht en is slechts geldig na schriftelijke acceptatie door Henri Broen Construction B.V..

Artikel 3. Prijzen en betaling

3.1 De goederen worden gefactureerd tegen de in de offerte (of opdrachtbevestiging) vermelde prijzen en condities. De door Henri Broen Construction B.V. opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, verpakkingskosten, transport- en verzekeringskosten, welke volledig voor rekening van de Opdrachtgever komen, tenzij anders overeengekomen.

3.2 Wijzigingen door de Opdrachtgever na de eerste opdracht worden slechts doorgevoerd indien (i) Henri Broen Construction B.V. daarmee uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd en (ii) de Opdrachtgever aanvaardt dat Henri Broen Construction B.V. alle aanvullende prijsaanpassingen en kosten aan de Opdrachtgever kan doorberekenen.

3.3 Facturen dienen binnen 8 dagen na verzending schriftelijk te worden betwist, bij gebreke waarvan de facturen als definitief aanvaard worden beschouwd.

3.4 Tenzij anders is overeengekomen, dienen de facturen van Henri Broen Construction B.V. uiterlijk 10 dagen na factuurdatum te worden voldaan op de bankrekening die op de factuur is vermeld.

Voor de levering van stalen frames gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

  • Structurele berekeningen en tekeningen voor “warm staal/constructiestaal” worden gefactureerd op de eerste factuur;
  • 20% van de totale prijs moet worden betaald bij de bestelling;
  • 40% van de totale prijs is betaalbaar na goedkeuring van het ontwerp. Betaling van deze factuur betekent ook een integrale goedkeuring van de productieplannen;
  • 40% van de totale prijs bij voltooiing en vóór levering.

3.5 Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en is hij over het onbetaalde factuurbedrag een rente verschuldigd van 10% per jaar, alsmede een forfaitair bedrag van 12% van het onbetaalde factuurbedrag, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen na overlegging van het bewijs dat de werkelijk geleden schade hoger is dan de forfaitaire schadevergoeding van minimaal 500 euro.

3.6 Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag worden alle overige openstaande vorderingen op de Opdrachtgever onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. Henri Broen Construction B.V. behoudt zich in dat geval tevens het recht voor de uitvoering van de lopende overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving en zonder schadevergoeding op te schorten totdat Henri Broen Construction B.V. volledige betaling (inclusief rente en kosten) heeft ontvangen.

3.7 Indien Henri Broen Construction B.V. op enig moment twijfelt aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever, behoudt Henri Broen Construction B.V. zich uitdrukkelijk het recht voor om vooruitbetaling te verlangen alvorens tot levering over te gaan, dan wel andere zekerheden te verlangen.

Artikel 4. Levering

4.1 Tenzij dwingend recht anders voorschrijft of uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de levertijd slechts bij benadering opgegeven. Deze is derhalve niet bindend.

4.2 Levering van de goederen vindt plaats op het door de Klant opgegeven adres, tenzij vooraf anders is overeengekomen.

4.3 Vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, ontbinding en/of opzegging van de overeenkomst, noch kan zij aanleiding zijn tot weigering van betaling van de verschuldigde bedragen.

4.4 De opslag van de goederen in afwachting van aflevering of afhaling is voor risico van de Klant. De goederen worden gefactureerd zodra ze klaar zijn voor levering en/of afhaling.

4.5 De Klant moet ervoor zorgen dat de goederen, wanneer ze klaar zijn voor levering, onmiddellijk kunnen worden afgeleverd op de plaats van levering en, indien nodig, daar veilig kunnen worden opgeslagen.

Indien bij aankomst op de afleverlocatie blijkt dat de goederen niet (veilig) afgeleverd kunnen worden, is Henri Broen Construction B.V. gerechtigd onnodige voorrijkosten in rekening te brengen. Hetzelfde geldt indien de wachttijd (meer dan 15 minuten) tijdens de levering onnodig oploopt.

Artikel 5. Inspectie, klachten en garantie

5.1 De Klant verbindt zich ertoe de geleverde goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te gaan of de kwaliteit ervan overeenstemt met wat werd overeengekomen. Door de levering van de bestelde goederen in ontvangst te nemen, bevestigt de Klant dat de levering volledig is in overeenstemming met de orderbevestiging en dat alle zichtbare gebreken gedekt zijn.

5.2 Klachten met betrekking tot het geleverde dienen direct bij aflevering (bij zichtbare gebreken) of uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering (bij onzichtbare gebreken) per aangetekend schrijven aan Henri Broen Construction B.V. te worden gemeld met een duidelijke omschrijving van de klachten, alsmede vermelding van de relevante gegevens (zoals datum en factuurnummer), bij gebreke waarvan Henri Broen Construction B.V. iedere klacht als niet-ontvankelijk mag beschouwen.

5.3 Tenzij dwingend recht anders bepaalt, bestaat de door Henri Broen Construction B.V. verleende garantie slechts uit het kosteloos vervangen van de als non-conform erkende zaken door identieke of ten minste gelijkwaardige zaken, zulks ter keuze van Henri Broen Construction B.V., dan wel het herstellen daarvan. De toepassing van de garantie kan in geen geval aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

5.4 De verleende garantie vervalt in geval van abnormaal gebruik, slecht onderhoud, wijziging van goederen door de Klant, demontage of reparatie door een niet-gekwalificeerd persoon.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de producten en/of diensten, alsmede alle studies, documenten, certificaten, monsters, ontwerpen en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Henri Broen Construction B.V. en de Opdrachtgever, of die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Henri Broen Construction B.V.. De levering van goederen brengt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten met zich mee.

6.2 De Klant verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de goederen te gebruiken voor de overeengekomen doeleinden. De Klant dient zich strikt te houden aan de voorwaarden in de algemene voorwaarden of zoals opgelegd aan de Klant.

6.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Henri Broen Construction B.V. is het Opdrachtgever niet toegestaan de goederen en/of producten op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of aan derden ter beschikking te stellen.

6.4 Opdrachtgever zal aanduidingen van Henri Broen Construction B.V. (of haar toeleveranciers) betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Indien Henri Broen Construction B.V. (inclusief haar werknemers) uit welke hoofde dan ook aansprakelijk zou zijn jegens de Opdrachtgever, is Henri Broen Construction B.V. slechts aansprakelijk voor (materiële en immateriële) schade veroorzaakt door (i) de gebrekkigheid van de door haar geleverde goederen of (ii) als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst, voor zover de schade is veroorzaakt door haar opzet of schuld. Henri Broen Construction B.V. is niet aansprakelijk voor andere fouten.

7.2 Indien Henri Broen Construction B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Henri Broen Construction B.V. beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order van de Opdrachtgever, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

7.3 Henri Broen Construction B.V. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor indirecte schade (daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde omzet, omzet of winst, gemiste besparingen, onverkoopbaarheid van zaken en schade aan derden).

7.4 De Opdrachtgever vrijwaart Henri Broen Construction B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Henri Broen Construction B.V. toerekenbaar is.

7.5 In geval van overmacht is Henri Broen Construction B.V. niet aansprakelijk jegens de Opdrachtgever en kan Henri Broen Construction B.V. niet aansprakelijk worden gesteld. De contractuele verplichtingen van Henri Broen Construction B.V. worden opgeschort totdat het geval van overmacht ophoudt te bestaan.

Als overmacht wordt beschouwd elke omstandigheid die de uitvoering of levering door Henri Broen Construction B.V. verhindert en waarop het bedrijf geen invloed heeft.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle goederen blijven volledig eigendom van Henri Broen Construction B.V. tot volledige betaling van alle factuurbedragen, inclusief kosten, rente en schadevergoeding.

8.2 Het risico gaat echter over op de Opdrachtgever op het moment dat de goederen het productieadres van Henri Broen Construction B.V. hebben verlaten. Vanaf de levering is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor eventuele schade aan en vervreemding van deze goederen.

Artikel 9. Beëindiging

9.1 Henri Broen Construction B.V. heeft het recht de overeenkomst met de Opdrachtgever te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging of voorafgaande kennisgeving en zonder betaling van enige schadevergoeding, te beëindigen in de volgende gevallen:

  • Indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, één of meer verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst (in het bijzonder de betaling van facturen) niet tijdig en deugdelijk nakomt;
  • In geval van niet-betaling of (de aanvraag van) faillissement of surseance van betaling door de Klant;
  • In geval van liquidatie of beëindiging van de activiteiten van de Klant;
  • Indien de Opdrachtgever weigert een vooruitbetaling te doen (anders dan de door Henri Broen Construction B.V. verlangde zekerheden);
  • Indien Henri Broen Construction B.V. gegronde redenen heeft om te twijfelen of de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Henri Broen Construction B.V. zal nakomen.

9.2 In geval van ontbinding heeft Henri Broen Construction B.V. tevens recht op een vergoeding van 10% van het factuurbedrag en de reeds betaalde voorschotten als vergoeding van de door Henri Broen Construction B.V. geleden kosten, rente, winstderving en schade, onverminderd het recht van Henri Broen Construction B.V. om vergoeding van eventuele hogere schade te vorderen en worden alle vorderingen van Henri Broen Construction B.V. op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

10.1 Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Voor zover door de wet niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zijn alle geschillen tussen partijen over overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, bij uitsluiting onderworpen aan het oordeel van de rechter te Nijmegen.